DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Krzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych           i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-22.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • Widok standardowy strony
  • Wersja tekstowa strony
  • Powiększ tekst
  • Zmniejsz tekst
  • Standardowe skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jolanta Kucaba adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 517 93 53.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Opis ogólny budynku

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89 24-200 Bełżyce

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od  strony ulicy  oraz od parkingu, do których prowadzą schody. Obydwa wejścia posiadają drzwi o szerokości umożliwiającej wjechanie do budynku wózkiem inwalidzkim. Budynek posiada parter oraz 1 piętro. W szkole nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia na parterze są dostępne i wolne od barier poziomych.  Z powodu braku windy, utrudniona jest komunikacja pionowa.

Na parterze budynku umieszczony jest plan ewakuacji i rozmieszczony sprzęt ppoż. Budynek posiada oznaczenia z informacją o kierunkach i drogach ewakuacji. W szkole wprowadzono procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników.

Brak jest oznaczeń kontrastowych oraz umożliwiających czytanie przez dotyk, niewygłaszane są również komunikaty głosowe. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących. beste dating side

Szkoła umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika.

 

   
© ALLROUNDER